HMS Raleigh 1959

L to R: Ibbotson, 'Wrangy' Kesterton, Taff Thomas, Jim Callory.

Previous | Home | Next  1 - Photo  by Richard (Dickie) Valentine  1 - Photo  by Richard (Dickie) Valentine
Richard Valentine -1996 - 2015 © - All rights reserved